About us

Những thành viên lõi kiến tạo nên Lducation.com

Link: About.Lducation.com / core.Lducation.com

Chúng tôi nhận thấy những năng lực được đào tạo trong nền giáo dục ngắn hạn hiện nay đang dần bị vô dụng hóa bởi AI-Robot nên cùng nhau tạo ra một nơi chuyên tuyển chọn những người có năng lực học tập suốt đời để làm thành viên trong thời đại mới. Nơi đó chính là Lifelong education tại Lducation.com

Danh sách thành viên lõi

Lưu ý: